STATUT

STATUT FUNDACJI ArS MeDICANDI

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacji Ars Medicandi, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Katarzynę Wydrę

Agatę Zawodzian

Artura Łojka

Rafała Sempocha

Macieja Strzemskiego

zwanych dalej fundatorami,

aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Mirosława Nowackiego przy ul. Wojska

Polskiego 1/2a w Puławach, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz właściwy starosta według siedziby fundacji, to jest Starosta powiatu Puławy.

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Puławy.

§ 5.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady oraz filie.

3. Dla właściwego realizowania celów określonych w niniejszym statucie Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6.

Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.

§ 7.

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

2. Fundacja może występować z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celem działania Fundacji jest:

1. wspieranie edukacji przyrodniczej, medycznej, farmaceutycznej, propagowanie osiągnięć naukowych w tych dziedzinach wśród młodzieży i osób dorosłych,

2. utworzenie lub pomoc w utworzeniu wyższej uczelni zawodowej w Puławach kształcącej w kierunkach medycznych, farmaceutycznych oraz przyrodniczych, zapewnienie środków, w tym środków finansowych i rzeczowych na działalność i rozwój Medycznego Studium Zawodowego w Puławach (Regon: 00029741900000).

3. prowadzenie i zapewnienie środków na działalność Ogrodu Farmakognostycznego w Puławach oraz Muzealnej Izby Farmacji w Puławach,

4. pomoc finansowa osobom wymagającym kosztownego leczenia w celu ratowania zdrowia lub życia.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez możliwość prowadzenia następujących przedmiotów działalności:

1. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
– sekcja I według PKD,

2. informacja i komunikacja
– sekcja J wg PKD,

3. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
– sekcja M wg PKD,

4. działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
-sekcja N wg PKD,

5. edukacja
– sekcja P wg PKD,

6. opieka zdrowotna i pomoc społeczna
-sekcja Q wg PKD,

7. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
–sekcja R wg PKD,

8. pozostała działalność usługowa
–sekcja S wg PKD,

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (słownie: dwa tysiące zł) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Z funduszu założycielskiego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc zł.).

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, dochodów z działalności gospodarczej.

§ 13.

1. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

3. Fundacji zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej ” osobami bliskimi”,