KURS KDRM – kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Cena – 600 zł

Liczba godzin dydaktycznych – 48 godz.

Liczba punktów edukacyjnych – 120 pkt.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniające warunki zawartych w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

ORGANIZACJA KURSU

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych trwa 48 godzin dydaktycznych, realizowanych w ciągu 6 dni, w tym 15 godzin stanowi część teoretyczna, a 30 godzin część praktyczna. Egzamin pozwalający zaliczyć kurs trwa 3 godziny.

 

Szkolenie KDRM organizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz na podstawie art. 12 ust. 2 z dn. 8 września 2006 r. w o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr. 191 poz. 1410).

CEL KURSU

Kurs ma za zadanie pogłębić i uaktualnić wiedzę oraz zwiększyć umiejętności słuchaczy z zakresu medycyny ratunkowej, w obszarze niezbędnym do wykonywania zadań ratownika medycznego. Podczas kursu KDRM uczestnicy poznają interesujące rozwiązania, a także metody i narzędzia podnoszące jakość edukacji zawodowej.

Uczestnicy utrwalają wiedzę oraz umiejętności w praktycznym zakresu:

  • postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
  • zasad co korzystania ze środków łączności sprzętu do nawigacji satelitarnej,
  • organizacji systemu ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych krajach,
  • podstaw prawnych i zasad kooperacji z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego, a także służbami porządku publicznego.

EGZAMIN KOŃCOWY

KDRM kończy się egzaminem złożonym z dwóch części, który obejmuje pytania testowe z wiedzy teoretycznej oraz weryfikację umiejętności praktycznych. W zależności od wyniku egzaminu, uczestnik otrzymuje wpis do karty doskonalenia zawodowego lub zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Za udział w kursie doskonalącym przysługuje 120 punktów edukacyjnych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

  1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
  2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.